Thông Lệ Quốc Tế Tốt Về Hỗ Trợ Hệ Sinh Thái Khởi Nghiệp

Báo cáo được thực hiện bởi 4FRONT theo yêu cầu của Dự án Sáng kiến Hỗ trợ Khu vực Tư nhân vùng Mekong (MBI), một dự án cố vấn nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế của khu vực tư nhân do Chính phủ Úc và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đồng tài trợ.