Khởi Nghiệp Thông Minh

Khởi nghiệp thông minh - Sổ tay cho người khởi nghiệp sáng tạo - Tinh thần đổi mới và tự chủ.