Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”

Quyết định số 939/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30/6/2017 về việc phê duyệt đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”.