Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025"

Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025".