Cơ Chế Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Đổi Mới Sáng Tạo

Cơ Chế Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Đổi Mới Sáng Tạo nghiên cứu tập trung vào khía cạnh biện pháp hỗ trợ từ góc độ Nhà nước đối với các startup thông qua các quy định pháp luật tại các Nghị định, văn bản pháp luật khác đang hoặc sẽ soạn thảo.