Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp

Giới thiệu về Quỹ

Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (gọi tắt là “Quỹ”) được chuyển từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương.

Quỹ được thành lập để quản lý tập trung, thống nhất, có hiệu quả các nguồn thu từ phần vốn nhà nước góp tại các doanh nghiệp, bao gồm cả các nguồn thu từ quá trình sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Bộ Tài chính được giao tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc quản lý, sử dụng Quỹ theo quy định của pháp luật.

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) được giao nhiệm vụ tổ chức giữ Quỹ để thực hiện thu, chi theo quy định của pháp luật và quyết định của cấp có thẩm quyền; định kỳ báo cáo tình hình quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp để Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Lịch sử hình thành Quỹ

1. Ngày 20 tháng 8 năm 1999 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 177/1999/QĐ-TTg về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được thành lập ở Trung ương, địa phương và các Tổng công ty Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ Quyết định thành lập (Tổng công ty 91) để giải quyết chế độ cho người lao động, hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhà nước trong quá trình sắp xếp lại và thực hiện cổ phần hóa.

2. Ngày 02 tháng 12 năm 2002 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 174/2002/QĐ-TTg về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thay thế Quyết định số 177/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 1999 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 7 năm 2002. Theo Quyết định số 174/2002/QĐ-TTg, Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được thành lập ở Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Tổng công ty thành lập theo Quyết định số 90/TTg và Quyết định số 91/TTg ngày 07 tháng 3 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ để giải quyết chế độ cho người lao động, hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhà nước trong quỏ trình sắp xếp lại và chuyển đổi sở hữu.

3. Ngày 18 tháng 08 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 113/2008/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương. Theo Quyết định số 113/2008/QĐ-TTg Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương được thành lập tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước để quản lý tập trung, thống nhất, có hiệu quả các nguồn thu từ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Quyết định số 113/2008/QĐ-TTg thay thế Quyết định số 174/2002/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ vào quy định tại Quyết định số 113/2008/QĐ-TTg, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm Quyết toán Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại địa phương thành lập theo Quyết định số 174/2002/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện chuyển toàn bộ số tiền còn lại về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương.

Theo quy định tại Quyết định số 113/2008/QĐ-TTg, Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp được thành lập tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) để quản lý tập trung, thống nhất, có hiệu quả các nguồn thu từ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

4. Ngày 10 tháng 05 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp để thay thế Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 113/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp được chuyển đổi từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương để quản lý tập trung, thống nhất, có hiệu quả các nguồn thu từ phần vốn nhà nước góp tại các doanh nghiệp, bao gồm cả các nguồn thu từ quá trình sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

5. Căn cứ quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ, Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/12/2017 phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 11/2017, ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại công văn số 13135/VPCP-KHTH ngày 08/12/2017 và công văn số 11718/BTC-TCDN ngày 28/12/2017 của Bộ Tài chính về việc bàn giao Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2017: Từ ngày 01/01/2018, SCIC bàn giao Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (Quỹ) về Bộ Tài chính quản lý.

Thông tin liên hệ với Quỹ:

Website: http://www.quyhtsxdn.vn

Phòng Đổi mới sắp xếp – Cục Tài chính Doanh nghiệp – Bộ Tài chính

Địa chỉ: Số 28 Trần Hưng Đạo- Hoàn Kiếm – Hà Nội;

Điện thoại: 04.22202828

Ban Tài chính Kế toán – Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

Địa chỉ: Tầng 23, Tòa nhà CharmVit – 117 Trần Duy Hưng – Cầu Giấy- Hà Nội;

Điện thoại: 04.62780134